POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nawadnianieipompy.pl wiąże się z przekazywaniem Administratorowi przez użytkownika swoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO")

2. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Świtajska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Armatura Przemysłowa I Pompy MAR-MAG Magdalena Świtajska z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Towarowej 1, NIP 8791978679, e-mail mar-mag@mar-mag.pl, tel:. 56 657 34 87

3. Od wszystkich użytkowników odwiedzających sklep internetowy zbierane są dane techniczne, takie jak adres IP, czas uzyskania dostępu, adres strony internetowej, z której uzyskano dostęp, czy rodzaj i wersja przeglądarki internetowej. Szczegóły znajdują się w Polityce prywatności - pliki cookies dostępnej tutaj (link).

4. Podanie danych w celu założenia konta, złożenia zamówienia lub zalogowania do konta w Sklepie) na każdym etapie korzystania ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne. W przypadku zamówień składanych przez Sklep Internetowy lub w innej formie na odległość (np. e-mailowo, telefonicznie), podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia. Dane te obejmują przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwę firmy (jeśli użytkownik dokonuje zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli użytkownik dokonuje zakupu na potrzeby firmy). Podanie innych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia. 

5. Administrator przetwarza także następujące dane osobowe użytkowników: identyfikator klienta, historia zamówień, w tym ich wartość i data dokonania,

6. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w jednym lub kilku następujących celach:

- obsługi zamówień, w tym w sklepie internetowym, w tym obsługi reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- realizacji obowiązków ustawowych Administratora, w tym wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- technicznych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Administrator nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

8. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów, w tym realizacji zamówień, wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz ewentualnej realizacji roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prawa (np. z tytułu rękojmi). Po tym okresie dane osobowe są usuwane lub niszczone. W przypadku usunięcia konta klienta dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ewentualnej realizacji roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prawa.

9. Niektóre z treści prezentowanych w Sklepie internetowym mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych podmiotów (linki). Administrator nie odpowiada za polityki prywatności i plików cookies stosowane przez podmioty prowadzące te strony.

10. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane organom władzy publicznej i innym podmiotom, jeżeli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę lub obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa lub uprawnionego żądania tych organów, orzeczenia sądowego lub decyzji organu administracji. Administrator może przekazywać niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, konsultingowe, kurierskie, ubezpieczeniowe oraz bankom i operatorom płatności.

11. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

12. W związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

- dostępu do swoich danych osobowych,

- uzyskania kopii danych osobowych,

- żądania uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- żądania przeniesienia danych (pod warunkiem, że istnieją ku temu techniczne możliwości),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji tych praw użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail lub nr telefonu wskazanym w pkt 2 niniejszej Polityki.

13. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

15. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Dane transmitowane przy logowaniu do Sklepu oraz wprowadzane w innych formularzach są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

16. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.