Regulamin

 

Sklepu Internetowego nawadnianieipompy.pl

Toruń, 01 stycznia 2023r.

 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady działania Sklepu Internetowego nawadnianieipompy.pl.

 

 

I. Definicje (w porządku alfabetycznym)

 

1. Dane Osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa: czynność fizyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionego przez niego Towaru.

4. Hasło: ciąg znaków (liter, cyfr i innych) wybieranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym w celu autoryzacji dostępu do Konta Klienta.

5. Klient: podmiot dokonujący czynności prawnej ze Sprzedawcą.

6. Konsument: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

7. Konto Klienta: indywidualna lokalizacja w obrębie Sklepu Internetowego o dostępie autoryzowanym przez Klienta, zawierająca jego Dane Osobowe.

8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej.

9. Przedsiębiorca-Konsument: osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przemiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

10. Przewoźnik: podmiot gospodarczy, dokonujący Dostawy Towaru do Klienta z upoważnienia i w imieniu Sprzedawcy.

11. Regulamin: niniejszy zbiór warunków i zasad.

12. Rejestracja: czynność umożliwiająca Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. Sklep Internetowy: funkcjonalność strony internetowej o adresie nawadnianieipompy.pl, umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży.

14. Sklep Stacjonarny: miejsce przeznaczone do obsługi Klienta w obrębie siedziby Sprzedawcy.

15. Sprzedawca: Magdalena Świtajska, będąca przedsiębiorcą i właścicielem Sklepu Internetowego, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Armatura Przemysłowa I Pompy MAR-MAG z siedzibą w Toruniu (87- 100) przy ulicy Towarowej 1, wpisaną do CEIDG, NIP 8791978679, REGON 870575652.

16. Towar: produkt udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

17. Umowa Sprzedaży: umowa cywilnoprawna dokonywana między Klientem a Sprzedawcą, spełniająca warunki określone w obowiązujących przepisach.

 

 

II. Postanowienia i informacje ogólne.

 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie i inne, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny, strony internetowej, wzorców, formularzy, logotypów (z wyjątkiem logotypów do których prawa autorskie należą do osób trzecich), zdjęć, filmów, zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy.

2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe na urządzeniach wyposażonych w popularne przeglądarki internetowe.

4. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały określone tutaj.

 

III. Dane osobowe.

 

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody Klienta wyrażonej zgodnie z przepisami prawa.

3. Klient przekazuje swoje Dane Osobowe dobrowolnie.

4. Sprzedawca oświadcza, iż opracował i wdrożył Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania Danych Osobowych.

5. Zbiór Danych Osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę podlega zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6. Sprzedawca pozyskuje wyłącznie Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży. Nieudostępnienie niezbędnych do tego celu danych uniemożliwia Rejestrację, zawarcie Umowy Sprzedaży i realizację Dostawy.

7. Sprzedawca przekazuje Dane Osobowe Klienta Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

8. Szczegółowe regulacje, dotyczące ochrony Danych Osobowych są zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

 

 

IV. Rejestracja.

 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz na stronie internetowej Sklepu i ustala indywidualne hasło dostępu.

4. Proces Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

5. Podczas procesu Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili na skutek złożenia przez Klienta oświadczenia drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

6. Po zakończeniu procesu Rejestracji na stronie internetowej Sklepu Klient, na adres podany w formularzu, otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą Rejestrację i zyskuje dostęp do Konta Klienta oraz możliwość jego edycji.

 

 

V. Zamówienie.

 

1. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

3. Zamówienia można składać w Sklepie Internetowym za pośrednictwem jego strony przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Klient dokonuje wyboru Towaru/ów i ich ilości, dodając je do koszyka. Po skompletowaniu zamówienia należy wskazać sposób Dostawy oraz wybrać formę płatności.

5. Na poszczególnych etapach składania zamówienia Klient jest informowany o wartości zamawianych Towarów, cenie Dostawy i innych kosztach (jeśli mają zastosowanie), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową Sprzedaży.

6. Wybór opcji Zamawiam i płacę na końcu procesu składania zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.

7. Każdorazowo po zakończeniu procesu zakupowego Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Zamówienia można składać w Sklepie Internetowym telefonicznie, łącząc się z numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu, w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej Sklepu.

9. Podczas rozmowy z konsultantem Klient dokonuje wyboru Towaru/ów i jego/ich ilości oraz wskazuje sposób i adres Dostawy oraz formę płatności.

10. Klient informowany jest o wartości zamawianych Towarów, cenie Dostawy i wszystkich kosztach, jakie zobowiązany jest się ponieść w związku z zawieraną Umową Sprzedaży, a także o możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

11. Złożenie zamówienia podczas połączenia telefonicznego jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty, o czym Klient jest informowany podczas rozmowy.

12. Zamówienia można składać w Sklepie Internetowym za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres internetowy Sklepu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

13. Zamówienie przesłane przez Klienta musi zawierać opis Towaru/ów, umożliwiający jego/ich bezsporną identyfikację, jego/ich ilość, sposób i adres Dostawy oraz formę płatności.

14. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi, celem potwierdzenia, wiadomość e-mail, zawierającą listę wybranych Towarów, ich wartość, cenę Dostawy i wszystkie koszty, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawieraną Umową Sprzedaży, a także udostępnia niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

15. W przypadku akceptacji wiadomości od Sprzedawcy, Klient za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Sklepu Internetowego, potwierdza zamówienie, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

16. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po uprzednim zapoznaniu się Klienta i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

17. Kontakt ze Sprzedawcą w sprawie składanych zamówień pod numerem telefonu 790 88 85 51 lub pod adresem email sklep@nawadnianieipompy.pl.

 

 

VI. Ceny.

 

1. Ceny widoczne na stronach Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

2. Ceny widoczne na kartach poszczególnych Towarów nie obejmują kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, jakie Klient będzie musiał ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży. Koszty te zostaną przedstawione Klientowi podczas wyboru sposobu Dostawy.

3. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego.

4. Ceny nie są dostosowywane indywidualnie w oparciu zautomatyowane podejowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów.

 

 

VII. Płatności.

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- tradycyjny przelew bankowy (przedpłata),

-  przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system szybkich płatności (przedpłata),

- gotówka (za pobraniem).

2. Opcja "gotówka (za pobraniem)" jest dostępna wyłącznie dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 3.000,00 złotych i może być niedostępna dla niektórych towarów.

3. Płatności należy dokonać w ciągu 5 dni Dni Roboczych od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jeżeli klient wybrał formę przedpłaty oraz przy odbiorze Towaru w przypadku formy za pobraniem.

4. Po bezskutecznym upływie terminu płatności Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia (anulować zamówienie), przesyłając Klientowi stosowne oświadczenie drogą mailową lub w formie sms. 

5. Do czasu nadania Towaru Klientowi przysługuje prawo do anulowania zamówienia. Prawo to Klient może wykonać, przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie drogą mailową lub w formie sms. Prawo to nie narusza ani nie ogranicza prawa do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy o prawach Konsumenta.

 

 

VIII. Dostawa.

 

1. Sprzedawca dokonuje Dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza terytorium RP jest możliwa wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu i wyborze formy przedpłaty.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć będący przedmiotem Umowy Sprzedaży Towar w stanie wolnym od wad.

3. Czas realizacji Dostawy, określony w Dniach Roboczych, jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu i stanowi czas szacowany. W każdym przypadku wydanie Towaru Przewoźnikowi następuje nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że w chwili zawierania umowy Sprzedawca zastrzegł inaczej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Dostawy wynikłe z winy Przewoźnika.

4. Sprzedawca dokonuje Dostawy według wyboru Klienta:

- za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę Przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,

- za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę Przewoźnika na adres urządzenia do samoobsługowego odbioru przesyłek (paczkomat, punkt odbioru).

5. Przewoźnik dostarcza zamówione Towary zgodnie z regułą DDP Incoterms 2010 – do dyspozycji Klienta pod adresem Dostawy, przesyłka ubezpieczona od ryzyka utraty lub uszkodzenia w transporcie.

6. Dostawa nie obejmuje standardowo usługi wniesienia.

7. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie stanu i zawartości przesyłki w czasie i w sposób przyjęty dla danego rodzaju przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności zawartości Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu, który jest podstawą roszczeń wobec Przewoźnika z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Towaru w transporcie, za które odpowiedzialnośc ponosi Przewoźnik.

 

 

 

IX. Gwarancja.

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.

2. Informacja o istnieniu oraz zakresie gwarancji znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

3. Gwarancja nie ogranicza praw Klienta wynikających z niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, jednak zgłaszając wadę Towaru Klient jest zobowiązany wskazać, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji, czy niezgodności. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą i nie dokonał wyboru, roszczenia będą realizowane z tytułu gwarancji.

 

 

X. Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową i procedura reklamacyjna.

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady Towaru.

2. Zasady odpowiedzialności w ramach niezgodności rzeczy sprzedanej z umową regulują przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

3. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, Sprzedawwca odpowiada z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia.

4. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, a wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dostarczenia Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę.

5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

6. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może w pierwszej kolejności żądać naprawy lub wymiany. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności przez naprawę lub wymianę, nie doprowadził towaru do zgodności mimo podjęcia próby, lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że doprowadzenie do zgodności nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Zgłoszenia z tytułu gwarancji lub niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (zgłoszenia reklamacyjne) należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@nawadnianieipompy.pl lub tradycyjnej na adres Armatura Przemysłowa I Pompy MAR-MAG, ul. Towarowa 1, 87-100 Toruń.

8. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

- dane osoby zgłasającej reklamację wraz z adresem

- termin ujawnienia wady

- informacje na temat Towaru (jego oznaczenie)

- termin zakupu i otrzymania Towaru

- opis wady Towaru

- żądanie reklamującego

9. Koszty procedury reklamacyjnej ponosi Sprzedawca.

10. Zgłoszenia dotyczące wad Towarów lub realizacji Umowy Sprzedaży rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację Konsumenta w tym terminie uważa się, że uznał reklamację.

11. Jeżeli Klient, będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. Klient, będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Właściwym dla Sprzedawcy uprawnionym podmiotem jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, www.wiih.com.pl.

 

 

XI. Odstąpienie od umowy.

 

1. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Sprzedaży poza lokalem Sprzedawcy, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od chwili otrzymania zamówionego Towaru.

3. Odstąpienie jest dokonywane poprzez złożenie oświadczenia do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy dostarczyć do Sprzedającego za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres sklep@nawadnianieipompy.pl lub tradycyjnej na adres Armatura Przemysłowa I Pompy MAR-MAG, ul. Towarowa 1, 87-100 Toruń. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może w tym celu wykorzystać formularz, stanowiący załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub dostępny tutaj wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić otrzymanie oświadczenia.

5.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ja za niezawartą.

6. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ma 14 dni na dokonanie zwrotu przedmiotu, licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. Konsument  lub Konsument-Przedsiębiorca dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt i ryzyko, za pośrednictwem wybranego przez siebie Przewoźnika lub osobiście.

8. Sprzedający zwraca środki w wysokości zapłaconej przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę ceny Towaru oraz kosztu najtańszego zwykłego sposobu Dostawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jednak może wstrzymać zwrot do czasu otrzymania przedmiotu lub dowodu jego odesłania. Zwrot środków następuje w takiej samej formie, w jakiej została dokonana zapłata.

9. Zwrotowi podlegają wyłącznie kompletne, nieuszkodzone, nieużywane i nie noszące znamion montażu Towary w oryginalnie dostarczonych opakowaniach z kompletem dostarczonych akcesoriów i dokumentów (instrukcje obsługi, DTR, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, inne).

10. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy:

- przedmiotów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta,

- przedmiotów służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta, na przykład przewodów elektrycznych, rur oraz lin docinanych na żądaną długość, urządzeń wyposażanych w przewody zasilające o żądanej długości, urządzeń wyposażanych w żądane akcesoria, osprzęt, elementy złączne i instalacyjne, które po demontażu pozostawiają ślady użytkowania.

 

 

XII. Postanowienia końcowe.

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Przedsiębiorcę strat.

2. Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalana lub drukowana w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.

3. W przypadku sporu na gruncie Umowy Sprzedaży Klient i Sprzedawca będą dążyli do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie. Sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem właściwych instytucji, do których należą rzecznicy praw konsumenta i Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.oukik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na szczeblu unijnym na platformie ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronach Sklepu Internetowego. Wszelkie wcześniejsze wersje regulaminu są dostępne w formie archiwalnej tutaj.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.